2014. gada 1. janvārī spēkā stājušies grozījumi Latvijas Civillikumā


Paredzams, ka tie būtiski ietekmēs visus līgumus, kuros līguma dalībnieki ir vienojušies par līgumsodu.

Jau vairākus gadus sabiedrībā risinājušās diskusijas par nepieciešamību ierobežot līgumsodus. Atbilstoši iepriekšējiem Civillikuma noteikumiem, līgumsoda apmēru noteica personas, kas savstarpēji slēdza līgumu. Tā kā Civillikumā nebija noteikti ierobežojumi līgumsoda apmēram, bieži vien šie sodi tika noteikti nesamērīgi lieli.

 

Ieraksts Latvijas Republikas Saeimas aktualitāšu sadaļā (20.06.2013.):

„Ar Civillikuma grozījumiem tiek precizēta līgumsoda jēdziena redakcija, nosakot trīs līgumsoda veidus. Noteikts, ka līgumsods par neizpildi ir konkrēti noteikta naudas summa vai cita mantiska vērtība, kuru nedrīkst noteikt vairākkārtīgu (atkārtotu) vai pieaugošu maksājumu vai devumu veidā. Savukārt līgumsodu par nepienācīgu izpildi vai neizpildīšanu īstā laikā (termiņā) varēs noteikt pieaugošu, taču kopumā ne vairāk par 10 procentiem no pamatparāda vai galvenās saistības apmēra.

Līgumsodu par nepienācīgu izpildi vai neizpildīšanu īstā laikā (termiņā) varēs prasīt tikai tādā apmērā, kādā tas pārsniedz piedzenamo procentu summu, kas radusies pēc neizpildes iestāšanās brīža. Savukārt līgumsodu par neizpildīšanu vispār varēs prasīt tikai tādā apmērā, kādā tas pārsniedz piedzenamo zaudējumu summu, ja vien nav tieši norunāts, ka līgumsods izslēdz tādu atlīdzību. Civillikuma papildinājumi Saistību tiesību daļā nosaka, ka līgumsodam jābūt samērīgam un atbilstošam godīgai darījumu praksei. Tāpat noteikts, ka tiesai būs pienākums samazināt pieprasīto līgumsodu līdz saprātīgam apmēram, ja tiesa to atzinusi par pārmērīgu.

Ar grozījumiem tiek mainītas parādnieka atmaksātās naudas summas līdzšinējās sadalīšanas prioritātes. No šiem maksājumiem vispirms tiks segti nenomaksātie procenti, pēc tam dzēsta pamatsumma un tikai pēc tam līgumsods. [..]”

 

Izraksts no portāla Likumi.lv – Tiesību akts ”Grozījumi Civillikumā” (pieņemts: 20.06.2013., stājas spēkā: 01.01.2014.)

„Sakarā ar grozījumiem Civillikumā, no 2014. gada 1. janvāri Civillikuma 1716. un 1717. pantā ir iekļauti jauni regulējumi saskaņā ar kuriem tiek nodalīts pieļaujamais līgumsoda veids par saistību neizpildi vispār un līgumsods par saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildīšanu termiņā:

  • 1716. Līgumsods par saistību neizpildi vispār ir konkrēti noteikta naudas summa vai cita mantiska vērtība, kuru nedrīkst noteikt vairākkārtīgu (atkārtotu) vai pieaugošu maksājumu vai devumu veidā.” 1
  • 1716. Līgumsods par saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildīšanu īstā laikā (termiņā) var tikt noteikts pieaugošs, taču kopumā ne vairāk par 10 procentiem no pamatparāda vai galvenās saistības apmēra.” 1
  • 1717. Līgumsoda apmēru noteic līdzēji, un tas nav aprobežots ar zaudējumu lielumu, kādi paredzami no līguma neizpildīšanas, taču tam jābūt samērīgam un atbilstošam godīgai darījumu praksei.” 1

Otrkārt, arī 1722. panta jaunā redakcija pastiprina līgumsoda apmēra ierobežojumus:

  • 1722. Līgumsodu par saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildīšanu īstā laikā (termiņā) var prasīt tikai tādā apmērā, kādā tas pārsniedz prasīto procentu summu, kas radusies pēc neizpildes iestāšanās brīža.” 1
  • 1722. Līgumsodu par saistību neizpildi vispār var prasīt tikai tādā apmērā, kādā tas pārsniedz piedzenamo zaudējumu summu, ja vien nav tieši norunāts, ka līgumsods izslēdz tādu atlīdzību.” 1

Treškārt, papildinot Civillikuma 1843. pantu, noteikta maksājumu ieskaites kārtība daļējas līgumizpildes gadījumā:

  • 1843. Ja kāds samaksā tikai daļu no sava parāda, tad viņa maksājumu vispirms ieskaita vēl nenomaksātos procentos, pēc tam kapitāla dzēšanai un tikai pēc tam līgumsoda dzēšanai, ja vien kreditors nav bijis ar mieru pieņemt maksājumu tieši tikai uz kapitāla rēķinu un par to kvitējis. Citāda vienošanās par līgumsoda dzēšanas kārtību nav spēkā.” 1

1. Informācija ņemta no portāla Likumi.lv – Tiesibu akts ”Grozījumi Civillikumā” (pieņemts: 20.06.2013., stājas spēkā: 01.01.2014.)

Gudriem.lv,
Raksts ir publicēts Gudriem.lv jaunumi.