Saņemt KASKO polises piedāvājumu

Polises iegāde portālā Gudriem.lv tiek nodrošināta sadarbība ar apdrošināšanas brokeri SIA “IIZI Brokers”. IIZI Brokers sūdzību izskatīšanas kārtību un citu svarīgu informāciju atradīsiet vietnē www.iizi.lv


Darījuma noteikumi:

KASKO interneta darījumu noteikumi

 • 1. Apdrošināšanas cenu aprēķinu un polises iegādi nodrošina SIA „IIZI Brokers” (turpmāk – IIZI vai IIZI Brokers).
 • 2. Klients: ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas izmanto, ir izmantojusi vai ir izteikusi nodomu izmantot, vai ir jebkādā citādā veidā saistīta ar kādu no IIZI sniegtajiem pakalpojumiem.
 • 3. Informācija par apdrošināšanas starpnieka darbību: IIZI Brokers, kā apdrošināšanas starpniekam, saskaņā ar Apdrošināšanas un Pārapdrošināšanas Izplatīšanas likuma 34. un 36.panta prasībām, ir pienākums par savu darbību sniegt Klientam šādu informāciju:
  • 3.1. Apdrošināšanas starpniecības pakalpojumu, veicot apdrošināšanas piedāvājumu vispusīgu analīzi, kura rezultātā Klients izvēlas slēgt apdrošināšanas līgumu, Klienta vārdā un interesēs sniedz apdrošināšanas brokeru sabiedrība – SIA “IIZI BROKERS”, reģistrācijas numurs 40003349492, juridiskā adrese: Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058, Latvija, elektroniskā pasta adrese: birojs@iizi.lv.
   • 3.1.1. IIZI Brokers sniedz individualizētas rekomendācijas par pārdošanai paredzētajiem apdrošināšanas produktiem. IIZI Brokers sniedz Klientam objektīvu informāciju par piedāvātajiem apdrošināšanas produktiem saprotamā veidā, lai Klients, pamatojoties uz saņemto informāciju, varētu pieņemt lēmumu. Šo informāciju IIZI Brokers sagatavo atbilstoši piedāvātā apdrošināšanas līguma sarežģītībai un Klienta kategorijai.
   • 3.1.2. Ikvienai personai ir tiesības ārpustiesas ceļā iesniegt rakstveida sūdzību IIZI Brokers, par IIZI Brokers sniegtajiem pakalpojumiem, atbilstoši kārtībai, kas atrodama IIZI Brokers mājaslapā: https://www.iizi.lv/iizi-grupa/sudzibu-izskatisanas-kartiba/
   • 3.1.3. IIZI Brokers ir reģistrēts kā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru sabiedrība, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas uzturētajā, publiskajā un jebkurai personai pieejamajā Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā ar reģistrācijas nr.06.09.02/143. Pārliecināties par IIZI Brokers reģistrāciju Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā var pieprasot informāciju Finanšu un kapitāla tirgus komisijai vai tās mājas lapā www.fktk.lvwww.fktk.lv.
   • 3.1.4. IIZI Brokers nav ne tiešas, ne netiešas līdzdalības, kas aptver 10 un vairāk procentu no apdrošināšanas komersanta vai ārvalsts apdrošinātāja filiāles mātes sabiedrības balsstiesīgo akciju skaita vai pamatkapitāla, nevienā apdrošināšanas komersantā vai ārvalsts apdrošinātājā, kurš izveidojis ārvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā. Nevienam apdrošināšanas komersantam, tā mātes sabiedrībai vai ārvalsts apdrošinātājam, kurš izveidojis ārvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā, nav ne tiešas, ne netiešas līdzdalības IIZI Brokers, kas aptver 10 un vairāk procentu no IIZI Brokers balsstiesīgo akciju skaita vai pamatkapitāla.
   • 3.1.5. IIZI Brokers nav līgumisku saistību nodarboties ar apdrošināšanas izplatīšanu tikai viena vai vairāku noteiktu apdrošināšanas komersantu vai ārvalsts apdrošinātāju filiāļu interesēs.
   • 3.1.6. IIZI Brokers atlīdzības veids par piedāvāto apdrošināšanas līgumu ir atlīdzība (komisija) par apdrošināšanas izplatīšanu, kas ir iekļauta apdrošināšanas prēmijā.
  • 3.2. Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas IIZI Brokers, pamatojoties uz Klienta sniegto informāciju, noskaidro Klienta prasības un vajadzības, kā arī iemeslus, kas ir par pamatu sniegtajām konsultācijām par attiecīgo apdrošināšanas pakalpojumu.
  • 3.3. IIZI Brokers, ievērojot Klienta vajadzības, sniedz ieteikumus un sagatavo piedāvājumu, pamatojoties uz vispusīgu apdrošinātāju piedāvājumu analīzi.
 • 4. IIZI nodrošina KASKO polišu izdošanu IIZI darba laikā (darba dienās no plkst. 9:00-17:30). Pasūtot polisi ārpus darba laika, pasūtījums tiks apstrādāts tuvākajā darba dienā.
 • 5. Ar IIZI starpniecību portālā ir iespējams iegādāties KASKO polises no sadarbības partneriem – apdrošināšanas sabiedrībām. Apdrošināšanas polišu noteikumus nosaka katra apdrošināšanas sabiedrība.
 • 6. Apdrošināšanas cenu nosaka katrs apdrošinātājs – IIZI negarantē cenu pareizību. Aprēķinātā KASKO cena ir katra apdrošinātāja standarta piedāvājums, kas retos gadījumos, polises iegādes brīdī var atšķirties. Šādā gadījumā ar klientu sazināsies IIZI darbinieks.
 • 7. Iegādājoties KASKO polisi Klientam ir jāiesniedz sekojoša informācija:
  • 7.1. Transportlīdzekļa valsts numuru un transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības numuru
  • 7.2. KASKO polises spēkā stāšanas datumu un darbības teritoriju
  • 7.3. Jaunākā lietotāja vecumu un stāžu
  • 7.4. Transportlīdzekļa tirgus cenu
  • 7.5. Vārdu, Uzvārdu, personas kodu, mob. tālruņa numuru un e-pasta adresi
  • 7.6. Uzņēmuma nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi (ja polisi pasūta Juridiskā persona)
  • 7.7. Pasta adresi (ja polises oriģinālu ir nepieciešams nogādāt pa pastu).
 • 8. IIZI nav atbildīgs par Klienta nepareizu vai kļūdaini noradītu un ievadītu informāciju.
 • 9. IIZI izdotās KASKO polises ir iespējams apmaksāt ar pārskaitījumu, apmaksājot IIZI izsniegto rēķinu (rēķins tiek sagatavots elektroniski).
 • 10. KASKO polises iegāde uzskatāma par veiksmīgu tad, kad polises ir apmaksāta polisē norādītajā termiņā un saskaņā ar IIZI izsniegto rēķinu vai polisē norādītajiem rekvizītiem.
 • 11. IIZI nav atbildīgs par zaudējumiem, tajā skaitā materiālajiem, kas ir radušies vai var rasties nākotnē Klientam un/vai transporta līdzekļa īpašniekam un/vai tiesīgajam lietotājam un/vai jebkurai trešajai personai:
  • - sakarā ar zaudējumiem mantai un/vai veselībai;
  • - kas ir saistīti ar tehniskajām kļūdām un/vai programmnodrošinājuma darbības traucējumiem, tai skaitā, bet neierobežojot, ar Ceļu Satiksmes Drošības Direkcijas, Latvijas Transportlīdzekļu Apdrošinātāju Biroja, Apdrošināšanas sabiedrību, Maksājumu apstrādes sistēmu un/vai programmnodrošinājuma darbības traucējumiem;
  • - kas ir radušies Klientam ievadot kļūdainu, neprecīzu, nepareizu vai maldinošu informāciju;
  • - kas ir radušies lietotājam norādot nepareizu KASKO polises spēkā stāšanās datumu;
  • - par zaudējumiem, kas var rasties Klientam, transportlīdzekļa īpašniekam vai tiesīgajam lietotājam sakarā ar pasūtītās apdrošināšanas polises laicīgu neapmaksāšanu, vai nestāšanos spēkā noteiktā termiņā.
 • 12. Veicot polises pirkumu Klients apstiprina, ka par visiem Klientam neskaidrajiem apdrošināšanas jautājumiem Klients ir konsultējies ar IIZI, un izvēlētajā apdrošināšanas variantā tiek pareizi atspoguļotas Klienta patiesās, izvēlētās apdrošināšanas intereses, kā arī galvenās prasības apdrošināšanas līgumam, tai skaitā riski, pret kuriem Klients vēlas apdrošināties, kā arī apdrošināšanas aizsardzības apmērs un pašriska robeža. Veicot pirkumu Klients apstiprina, ka apdrošināšanas nosacījumi ir skaidri un papildus apdrošināšanas nosacījumu paskaidrošana no IIZI puses nav nepieciešama.
 • 13. Polises spēkā stāšanās laiks, polises noteikumi, darbības teritorija, iekļautais apdrošināšanas risku segums, pašrisks un prēmija ir norādīti apdrošināšanas polisē. Ja Klients polisē konstatē neatbilstības, par to nekavējoties ir jāpaziņo IIZI.
 • 14. Personu datu aizsardzība un konfidencialitāte: informācija par Klientu, kurš apmeklējis portālu Gudriem.lv un veicis pasūtījumu portālā tiks izmantota un apstrādāta tikai Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Detalizētu informācija par konfidencialitāti ir pieejama Privātuma politikā.
 • 15. Nododot SIA Gudriem.lv rīcībā savu e-pasta adresi un/vai tālruņa numuru, Klients piekrīt saņemt informāciju par polišu beigu termiņiem.
 • 16. Visi strīdi, kas saistīti ar portāla lietošanu, polišu pasūtīšanu un lietošanas noteikumiem, tiek risināti pārrunu ceļā. Ja pārrunu ceļā tas nav iespējams, risinājums tiek meklēts saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
 • 17. Īpašuma tiesības uz apdrošināšanas polišu cenas aprēķina kalkulatoru (risinājumu / moduli) pieder tikai IIZI Brokers. Satura pavairošana, pārsūtīšana, izplatīšana vai uzglabāšana bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

Īpašuma tiesības uz portāla Gudriem.lv saturu pieder tikai SIA Gudriem.lv Satura pavairošana, pārsūtīšana, izplatīšana vai uzglabāšana bez iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas ar SIA Gudriem.lv ir aizliegta.

Piekrītu nodot savus datus apstrādei SIA IIZI Brokers - apdrošināšanas piedāvājuma sagatavošanai un konsultēšanai par apdrošināšanas jautājumiem. Apliecinu, ka iesniegtie personas dati ir patiesi un tie neaizskar trešo personu tiesības. Apstiprinu, ka nesu pilnu atbildību par nepatiesu vai sev nepiederošu datu sniegšanu.
Aicinām iepazīties ar Gudriem.lv privātuma politiku
Aicinām iepazīties ar SIA IIZI Brokers Personas Datu Apstrādes Principiem

Saņem izdevīgāko KASKO apdrošināšanas piedāvājumu – ātri, ērti, izdevīgi!

3 iemesli kāpēc pirkt KASKO polisi portālā Gudriem.lv

 • Tu taupi savu laiku! Vairs nav jāzvana uz vairākām apdrošināšanas kompānijām un katrā jānoskaidro KASKO polises cena - Aizpildi pieteikumu un dažu minūšu laikā saņem e-pastu ar Latvijas populārāko apdrošinātāju piedāvātajām cenām tieši Tavam transporta līdzeklim.
 • Vairs nekādu neskaidrību, saņem atbildes uz visiem saviem jautājumiem! Tu vienmēr varēsi saņemt operatīvu un kvalitatīvu konsultāciju par visiem jautājumiem, kas radīsies KASKO auto apdrošināšanas polises iegādes sakarā.
 • Iegādājies polisi izdevīgi, kvalitatīvi un droši! Mūsu partneris ir apdrošināšanas brokeris SIA IIZI Brokers, kuram ar apdrošināšanas uzņēmumiem ir noslēgti izdevīgi ilgtermiņa līgumi.

KASKO pasūtījuma apstrāde un polises noformēšana tiek nodrošināta darba dienās no plkst. 09.00 – 17.00. Pasūtījumi, kuri tiek veikti ārpus norādītā darba laika, sestdienās, svētdienas un svētku dienās, tiks apstrādāti nākošajā darba dienā.

Vairāk par KASKO apdrošināšanu

 • Izvēloties KASKO apdrošināšanas piedāvājumu, iesakām uzmanīgi izlasīt KASKO polises apdrošināšanas noteikumus.
 • Slēdzot KASKO apdrošināšanas līgumu, pievērs uzmanību automašīnas apdrošinājuma summai, kas ir līdzvērtīga transporta līdzekļa vērtībai apdrošināšanas brīdī. Jaunai automašīnai tā būs oficiālā auto dīleru noteiktā pārdošanas cena, bet lietotai automašīnai cena būs līdzvērtīga tās tirgus vērtībai.
 • Apdrošināšanas sabiedrības automašīnu vērtības noteikšanā vadās pēc Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja izstrādātā vērtību kataloga.
 • Iegādājoties KASKO polisi lietotai automašīnai, nav pieļaujama tās apdrošināšana pēc grāmatvedības bilances vērtības vai atlikušā līzinga maksājuma vērtības, jo tā var būt zemāka par automašīnas tirgus vērtību.
 • Nav vērts apdrošināt automašīnu par augstāku tās vērtību, jo transportlīdzekļa pilnīgas bojāejas vai zādzības gadījumā apdrošināšanas atlīdzība tiek aprēķināta pēc tās tirgus vērtības negadījuma brīdī.

Pievērsiet uzmanību KASKO polises nosacījumiem

Iegādājoties KASKO polisi, ir svarīgi uzmanīgi iepazīties ar nosacījumiem:

 • riski, kādus sedz KASKO apdrošināšanas polise;
 • pašrisks;
 • tiesīgo lietotāju skaita ierobežojums;
 • ierobežojumi automašīnas novietošanai nakts laikā pilsētā un ārpus;
 • teritorija, kurā darbojās KASKO polise;
 • papildus piemaksa, ja KASKO apdrošināšanas prēmija tiek izmaksāta vairākās daļās;
 • tiesības auto īpašniekam pašam izlemt auto remonta izdevumu atlīdzināšanu;
 • KASKO atlīdzības izmaksas termiņi;
 • gadījumi, kādos KASKO apdrošināšanas atlīdzības izmaksu var atteikt daļēji vai pilnībā.

Kur un, kā izdevīgāk iegādāties KASKO polisi?

Portālā Gudriem.lv Tu vari uzzināt, kurš no apdrošinātājiem Tev piedāvā izdevīgāk iegādāties KASKO polisi savam transportlīdzeklim. Kā jārīkojas, lai izmantojot KASKO kalkulatoru, saņemtu savam transportlīdzeklim izdevīgāko KASKO polises piedāvājumu:

 • Aizpildi pieteikuma formu;
 • Saņem Latvijā populārāko apdrošināšanas kompāniju KASKO polises cenas piedāvājumu uz pieteikuma formā norādīto e-pasta adresi tieši savam transportlīdzeklim;
 • Pieteikuma formā noteikti ieraksti savus kontaktus attiecīgajos laukos, jo darba dienas laikā ar Tevi sazināsies apdrošināšanas speciālists un sniegs konsultāciju par izdevīgāko variantu Tava transportlīdzekļa apdrošināšanai;
 • Portāla Gudriem.lv KASKO kalkulatorā pieejami ERGO, Gjensidige, Baltikums, Compensa, Balta, BTA un Seesam piedāvājumi.

Ietaupi savu naudu un laiku izmantojot KASKO cenas kalkulatoru internetā!

Vairāk

Pievērs uzmanību!

Lai saņemtu detalizētāku KASKO cenu piedāvājumu, aizpildi formu! Šī sadaļa veidota sadarbībā ar apdrošināšanas brokeri, SIA IIZI Brokers , kura pārstāvji ar Tevi sazināsies pēc pieteikuma saņemšanas. KASKO pasūtījuma apstrāde un polises noformēšana tiek nodrošināta darba dienās no plkst. 09.00 – 17.00.

Klientam sniedzamā informācija par apdrošināšanas starpnieka darbību un apdrošināšanas līguma nosacījumiem saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 34. un 36. panta prasībām

IIZI Brokers, kā apdrošināšanas starpniekam, saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 34. un 36.panta prasībām, ir pienākums par savu darbību sniegt Klientam šādu informāciju:

 • Apdrošināšanas starpniecības pakalpojumu, veicot apdrošināšanas piedāvājumu vispusīgu analīzi, kura rezultātā Klients izvēlas slēgt apdrošināšanas līgumu, Klienta vārdā un interesēs sniedz apdrošināšanas brokeru sabiedrība – SIA “IIZI BROKERS”, reģistrācijas numurs 40003349492, juridiskā adrese: Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058, Latvija, elektroniskā pasta adrese: birojs@iizi.lv.
  • IIZI Brokers sniedz individualizētas rekomendācijas par pārdošanai paredzētajiem apdrošināšanas produktiem. IIZI Brokers sniedz Klientam objektīvu informāciju par piedāvātajiem apdrošināšanas produktiem saprotamā veidā, lai Klients, pamatojoties uz saņemto informāciju, varētu pieņemt lēmumu. Šo informāciju IIZI Brokers sagatavo atbilstoši piedāvātā apdrošināšanas līguma sarežģītībai un Klienta kategorijai.
  • Ikvienai personai ir tiesības ārpustiesas ceļā iesniegt rakstveida sūdzību IIZI Brokers, par IIZI Brokers sniegtajiem pakalpojumiem, atbilstoši kārtībai, kas atrodama IIZI Brokers mājaslapā: https://www.iizi.lv/iizi-grupa/sudzibu-izskatisanas-kartiba/
  • IIZI Brokers ir reģistrēts kā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru sabiedrība, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas uzturētajā, publiskajā un jebkurai personai pieejamajā Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā ar reģistrācijas nr.06.09.02/143. Pārliecināties par IIZI Brokers reģistrāciju Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā var pieprasot informāciju Finanšu un kapitāla tirgus komisijai vai tās mājas lapā www.fktk.lv.
  • IIZI Brokers nav ne tiešas, ne netiešas līdzdalības, kas aptver 10 un vairāk procentu no apdrošināšanas komersanta vai ārvalsts apdrošinātāja filiāles mātes sabiedrības balsstiesīgo akciju skaita vai pamatkapitāla, nevienā apdrošināšanas komersantā vai ārvalsts apdrošinātājā, kurš izveidojis ārvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā. Nevienam apdrošināšanas komersantam, tā mātes sabiedrībai vai ārvalsts apdrošinātājam, kurš izveidojis ārvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā, nav ne tiešas, ne netiešas līdzdalības IIZI Brokers, kas aptver 10 un vairāk procentu no IIZI Brokers balsstiesīgo akciju skaita vai pamatkapitāla.
  • IIZI Brokers nav līgumisku saistību nodarboties ar apdrošināšanas izplatīšanu tikai viena vai vairāku noteiktu apdrošināšanas komersantu vai ārvalsts apdrošinātāju filiāļu interesēs.
  • IIZI Brokers atlīdzības veids par piedāvāto apdrošināšanas līgumu ir atlīdzība (komisija) par apdrošināšanas izplatīšanu, kas ir iekļauta apdrošināšanas prēmijā.
 • Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas IIZI Brokers, pamatojoties uz Klienta sniegto informāciju, noskaidro Klienta prasības un vajadzības, kā arī iemeslus, kas ir par pamatu sniegtajām konsultācijām par attiecīgo apdrošināšanas pakalpojumu.
 • IIZI Brokers, ievērojot Klienta vajadzības, sniedz ieteikumus un sagatavo piedāvājumu, pamatojoties uz vispusīgu apdrošinātāju piedāvājumu analīzi.